Förändringsledning

Agima Managements projektledare erbjuder en fungerande struktur för planering, uppföljning, styrning av och kommunikation kring projekt. Projektledaren planerar och styr projektet för att säkerställa att projektmålen uppfylls.

Flera av Agimas konsulter har lång ledarerfarenhet och stor erfarenhet av ledning och styrning samt förändringsledning. I tillägg finns en gedigen IT- och verksamhetskompetens inom utvalda verksamhetsområden inom företaget. I en förändringsledning bör bland annat följande hanteras:

  • Människan - människor reagerar olika på förändring
  • Förankring – en plan för förankring av förändringen inom organisationen bör tas fram. Målet är att förändringen ska upplevas som självklar för alla medarbetare
  • Kommunikation – en plan för hur kommunikation, information och utbildning bör ske för att den förestående förändringen ska få bästa möjliga effekt

Enligt Agima bör ett antal generella steg gås igenom för att säkerställa att en (större) förändring i en organisation blir framgångsrik:

  1. Skapa en vision och mål för förändringen – tydliggör vad ledningen vill åstadkomma med förändringen.
  2. Kommunicera visionen till alla berörda.
  3. Ge förutsättningar att uppnå visionen och se till att identifiera samt undanröja eventuella hinder att nå denna.
  4. Planera så att positiva, synliga effekter kommer tidigt i arbetet. Försök alltså att ”vinna tidiga, viktiga segrar” och kommunicera dessa framgångar. Med andra ord: skapa en framgångskultur kring förändringen.
  5. Var ihärdig - förändringen är inte klar förrän den är klar och genomförd. Fira delsegrar och uppnådda delresultat, men behåll fokus på förändringsmål ”ända in i kaklet”.
  6. Gör förändringarna till en del av den ordinarie verksamheten, detta genom att arbeta med vidareutveckling/förändring ”hela tiden”. Låt förändringsarbetet bli normalläget – det enda vi vet om morgondagen är att den inte kommer att bli exakt som idag.

Kontakt Stockholm

Luntmakargatan 66 (plan 4)
113 51 Stockholm
info@agima.se


Kontakt Jönköping

Science Park
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
info@agima.se


© 2015 Agima Management AB