Kommuner och fastighetsägare har ofta mängder av outnyttjade byggrätter utan att de har en aning om det. Det handlar inte om att informationen inte finns, utan att den är svårtillgänglig och att det krävs tid och kunskap för att översätta informationen till antal obebyggda byggrätter. Med tanke på de enorma tillgångar det ofta handlar om är det förvånande att informationen är så svårtillgänglig, men det finns flera anledningar till detta. Varken kommunerna eller staten vet hur många obebyggda byggrätter som finns – det saknas helt enkelt statistik och sammanställningar. Boverket utredde kommunernas planberedskap under 2012 och slog fast att det inte går att få en bild av de outnyttjade byggrätterna då det blir en ”orimligt stor arbetsinsats” för kommunerna (Boverkets rapport 2012:10, kommunernas planberedskap).

Men varför är arbetsuppgiften orimligt stor om allt underlag redan finns?

Det beror på att någon måste tolka planbestämmelser och plankartor, leta efter gamla bygglovsansökningar, ibland i dammiga arkiv (bokstavligt talat), för att sedan summera utnyttjad byggrätt och jämföra denna med den maximala byggrätt som anges i detaljplanerna. Även om det rör en enskild detaljplan tar det ofta många timmar att utföra uppgiften och det beror inte på bristande kompetens hos kommunens handläggare. Inte konstigt att det sällan görs. I de flesta fall är det en ny bygglovsansökan som initierar denna process, eller att ett byggföretag råkar ha särskilt uppmärksam och påläst personal. Måste det verkligen vara så här? Svaret är nej.

Den orimligt stora arbetsinsatsen beror till stor del på föråldrade verktyg för att tolka och visualisera detaljplaner. Om både befintlig bebyggelse och detaljplaner skulle vara fullt ut digitaliserade, i tre dimensioner, vore det enkelt att se vart det finns outnyttjad byggrätt, för både kommuner och byggaktörer. Kommuner skulle ha en bättre uppfattning om vad deras mark (egentligen) är värd och byggaktörerna skulle lättare kunna få överblick över var de kan bygga. De värden som går förlorade på grund av okunskap om byggrätter är enorma jämfört med kostnaden för att digitalisera detaljplanerna. Det råder bostadsbrist, samtidigt finns det mängder av outnyttjade byggrätter. Frågan är bara... var?

  • Är din kommun på väg att påbörja digitalisering av detaljplaner?
  • Agima har stor erfarenhet av att leda digitaliseringsprojekt och har kompetens inom GIS och geodata, bygglov samt detaljplaner. Vi kan hjälpa er att hitta rätt arbetssätt och organisation samt projektleda digitaliseringsarbetet på ett resurseffektivt sätt. Vi kan även bistå i arbetet med att kartlägga outnyttjade byggrätter.
  • Ta kontakt med någon av våra konsulter eller maila info@agima.se för att diskutera en lösning som passar din organisation.