Lantmäteriet har nu tagit fram de första testmodellerna för nationell informationsspecifikation av geodatamängden Byggnad, som ska ingå i den nationella plattformen för geodata. Det är därför hög tid att börja fundera på hur en tillämpning av specifikationen skulle kunna leda till en effektiv, enhetlig och helt digital tillämpning av PBL i er bygglovsverksamhet.

Specifikationen skulle kunna tillämpas i form av en digital tvilling av den byggda miljön där alla befintliga byggnader finns representerade i 3D. Dessa byggnader skulle även kunna ha information kopplade till sig enligt Lantmäteriets specifikation. Det skulle öppna upp för en rad möjligheter att effektivisera och automatisera den digitala bygglovshanteringen, både internt på avdelningen och ut mot sökande. När Boverkets föreskrifter om digitala detaljplaner blir bindande och alla nya (och i efterhand redan befintliga?) detaljplaner tas fram och presenteras digitalt tas ett viktigt steg mot att även bygglovsprocessen ska kunna ske helt digitalt.

Om en digital tvilling av den byggda miljön genom standardisering och kontinuerlig uppdatering hålls korrekt kan den vara utgångspunkten för en bygglovsansökan och utgöra stöd för hela den efterföljande processen. Sökande kan då ta fram nödvändiga handlingar såsom situationsplan och fasadritning med utgångspunkt i redan befintlig och tillgänglig digital representation av byggnaden i fråga. Viktig information om t.ex. byggnadshöjd och våningsantal blir korrekt från början då det ingår i informationsspecifikationen. Själva bygglovsprövningen skulle ha mycket goda förutsättningar att bli mer effektiv, transparent, enhetlig och rättssäker. 

Kan andra datamängder som t.ex. befolkningsregister kopplas till byggnaderna i den digitala tvillingen möjliggör det automatisering av flera steg i bygglovshanteringen. Med heltäckande tillgång till data som ett sådant här upplägg skulle innebära kan steg som underrättelser, delgivning och kungörelser automatiseras. Används den digitala tvillingen av övriga förvaltningar och kommunala bolag förenklas samarbetet med dem genom att det krävs mycket mindre handpåläggning vid remisser samt att det på ett tydligare vis kan etableras en gemensam målbild för utvecklingen av den byggda miljön.

En digital tvilling kombinerat med ett e-arkiv, ett smart och anpassat ärendehanteringssystem samt användarvänliga e-tjänster möjliggör att bygglovsprocessen utgör en viktig länk i en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. I enlighet med modeller för en digital obruten samhällsbyggnadsprocess skulle bygglovsavdelningen utgå från en uppdaterad och korrekt digital tvilling av den byggda miljön. Under tiden för handläggningen av ärendet kan information kring ärendets status kopplad till byggnad uppdateras och efter avslutat ärende och meddelat slutbesked kan ny information kring byggnaden läggas till helt tillgängligt och öppet. Det vore en digital bygglovsprocess, på riktigt!

Agima är ett oberoende konsultbolag specialiserade på utveckling av verksamheter inom samhällsbyggnadssektorn. Vi har lång erfarenhet av verksamhetsanalys, beställarstöd och förändringsledning. Agima erbjuder en mix av verksamhets- och IT-kompetens som gör oss till det självklara valet av stöd för kommuner i deras digitaliserings- och utvecklingsarbete.