Under våren kommer två examensarbeten att genomföras i samarbete med Agima. Alice Hugosson kommer utreda en automatiserad process för tredimensionell fastighetsbildning, medan Felix Althén Bergman och Evelina Östblom tar sig an "KrisGIS" - GIS som kommunikationsplattform vid större händelser i samhället. Alla tre läser Geografisk IT vid KTH Samhällsbyggnad. Nedan presenterar studenterna sina arbeten i korta drag.

Alice - Tredimensionell fastighetsbildning

I urbaniserade miljöer blir efterfrågan på mark allt högre och komplexa ägandeförhållanden uppstår. I dessa områden kan tredimensionell fastighetsbildning tillämpas för att underlätta för ägande och förvaltning, dessa måste idag redovisas både verbalt och i kartor och ritningar. Att redovisa en 3D-volym inklusive dess rättigheter i två dimensioner blir lätt otydligt och misstolkningar kan uppstå. Jag ska därför undersöka hur en automatiserad process för att skapa en tredimensionell fastighetsmodell för fastighetsbildning kan se ut. Jag ska även titta på vilka typer av indata som kan användas och hur dessa bör kravställas.

Agimas Moa Eklöf är handledare för Alices exjobb.

Evelina & Felix - "KrisGIS"

Eftersom vi anser att kommunikation är den viktigaste pusselbiten för våra liv, oavsett om det gäller middagsplanering och vardagspussel, verksamhetsutveckling eller nationella kriser, så har vårt examensarbete fokuserats kring just detta.  

Mer specifikt så kommer arbetet att inriktas kring hur kommunikationen mellan myndigheter och allmänheten ser ut idag vid händelser som drabbar delar av eller hela befolkningen. Detta kommer analyseras i ett GIS-perspektiv med fokus på hur styrkan med spatiala data och GIS skulle kunna förbättra kommunikationen. För att sammanfatta det i ett ord: "KrisGIS".

Agimas Mikael Grönkvist är handledare för Evelina och Felix exjobb.