I samband med att en kommun utförde driften av sina parker märktes det att det fanns betydligt fler ytor som behövde skötas om än vad det analoga underlaget hade visat. Konsekvenserna blev stora oväntade kostnader samt en utebliven skötsel på grund av ett budgetunderskott. Detta är ett fiktivt scenario men det ligger mycket nära många kommuners verklighet – i alla fall bland de som förlitar sig på analogt kartunderlag.

Mycket av en kommuns tekniska kontors verksamhet kretsar kring olika fysiska objekt ute i fält. Det kan till exempel handla om lyktstolpar, bevuxna ytor, trappor, lekplatser, hårdgjorda ytor och broar. Alla dessa objekt behöver skötas om och driftas på olika sätt: glödlampor ska bytas, gräs klippas, hårdgjorda ytor ska snöröjas och bänkar ska klottersaneras. Tillhörande dessa objekt finns också information, ofta i pärmar inne på kontoret. Den samlade kunskapen från pärmar, medarbetare och olika dokument kan sammanfattas i begreppet det kommunaltekniska minnet. Men finns det något smartare alternativ till det traditionella kommunaltekniska minnet och hur kan ett digitalt kartsystem (GIS) bidra till en bättre verksamhet?  

Få med sig digital information ut i fält 

Med ett digitalt kartsystem finns möjligheten att få med sig uppdaterad information ut i fält och där snabbt kunna få en överblick över kommunens skötselobjekt med historik, instruktioner, fabrikat, foton, dokument och geografisk position. Informationen kan också kombineras med t.ex. uppdaterade fastighetsgränser och annan bakgrundsinformation. Om något behöver uppdateras kan skötselobjekten sen enkelt ajourhållas i fält, vilket övriga organisationen direkt kan ta del av. 

Mer precis upphandling av skötsel 

Inför en driftupphandling kan ett digitalt kartsystem enkelt bistå med areor, mängder och uppdaterade kartor. Uppföljning av det utförda jobbet kan sedan underlättas i samma system. 

Enklare underhållsplanering 

Även i samband med planering av underhåll kan digitala kartsystem komma till nytta. De kan fungera som en smartare kombination av Exceltabeller och analoga kartor som dessutom är lättare att uppdatera. Det blir enklare att få en överblick och t.ex. se status och skick på broar eller vägytor samt att sammanställa de kommande årens behov.  

Det är lätt att se vilka vinster som skulle kunna göras om en kommun satsar några timmar på att lägga in sina skötselobjekt i en digital karta. Flera användare skulle också samtidigt kunna arbeta med informationen utan att hindras av att papperspärmen inte står på sin plats. Att jobba med det kommunaltekniska minnet i en digital miljö kan minst sagt ge enorma effekter för verksamheten. 

Vill du veta mer? 

Agima har både stor erfarenhet av digitala skötselkartor och en god inblick i flera tekniska kontors verksamheter. Vi ser att stora nyttor skulle kunna komma kommunsverige till godo. Hör av dig till någon av våra konsulter så berättar vi mer!