De nya lagkravens inträde 

Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om redovisning av reglering för nya detaljplaner samt för planbeskrivningar trädde i kraft den 1 oktober 2020, respektive 1 januari 2021. Syftet med föreskrifterna och de allmänna råden är att tillgängliggöra informationen som återfinns i detaljplaner på ett enhetligt och tydligt sätt med hjälp av digitalisering. Detta ställer höga krav på kommunerna, vad gäller både verktyg och arbetssätt.  

Med start den 31 december 2021, då föreskrifterna blir bindande, förväntas kommuner producera digitala detaljplaner med stöd av programvara som uppfyller kraven enligt föreskrifterna. Det ställer bland annat följande frågor i fokus: 

  • Hur ser kommunernas arbetssätt ut idag?
  • Vad krävs för att möjliggöra övergången till digitala detaljplaner? 

Nuläge och krav på förändring 

En del kommuner har, sedan några år tillbaka, påbörjat digitaliseringen av befintliga detaljplaner. I vilken grad styrs oftast av ekonomiska och personella resurser. Vad gäller framtagandet av nya detaljplaner, har de flesta kommuner övergått till digitala format men det är svårt att återanvända och utbyta data mellan olika system. I och med de nya föreskrifterna och allmänna råden ska planbeskrivningen vara digitalt kopplad till plankartan, vilket kräver mer avancerade systemstöd än vad som finns på plats i dag. Detta medför ytterligare en utmaning vilket är att hinna se över sina arbetsprocesser för att de ska matcha lagkraven och de allmänna råden.  

Hur ska dessa utmaningar hanteras? 

  1. Se till att vara påläst om vad förändringen innebär 
  2. Utvärdera nuläget 
  3. Identifiera vad som krävs för att gå från nuläge till önskat läge? 
  4. Skapa en handlingsplan 

Agima kan vara ett stöd 

Agima har lång erfarenhet av att leda digitaliseringsprojekt och har djup kompetens inom GIS och geodata, bygglov samt detaljplanering. Vi kan hjälpa er att hitta rätt arbetssätt, verktyg, systemstöd och organisation utifrån era behov samt projektleda digitaliseringsarbetet på ett resurseffektivt sätt.