Sidor

Region Jönköping - Upphandling av skoladministrativt IT-stöd

Uppdragsbeskrivning Region Jönköping fick av Digitaliseringsrådet uppgiften att ta fram ett, för kommunerna i regionen, gemensamt underlag med syfte att upphandla ett nytt skoladministrativt system. Omfattningen bestod av åtta deltagande …

Läs mer

Sundbybergs stad - Upphandling och implementering av ny geodataplattform

Uppdragsbeskrivning Agima stöttade Sundbybergs stad med förstudie, upphandling och implementation av en ny geodataplattform. Agimas roll var att ta fram upphandlingsdokument, projektleda införandeprojektet, leda testningen av systemet, följa …

Läs mer

Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet – Projektledare, nytt handläggarstöd inom kulturmiljö

Uppdragsbeskrivning Projektledning av ett nationellt projekt med syfte att effektivisera ärendehandläggningen på Länsstyrelserna inom sakområdet kulturmiljö. Projektet är till viss del ett samarbetsprojekt med Riksantikvarieämbetet som i sin …

Läs mer

Lidingö stad – Förändringsledning för digital bygglovsprocess

Uppdragsbeskrivning  Lidingö stads miljö- och stadsbyggnadskontor (MSK) önskade att, under bibehållen hög kvalitet, vidareutveckla handläggningen av bygglovsärenden. En processkartläggning av nuläget i bygglovsprocessen hade genomförts. …

Läs mer