Utmaning/behov:
Nykvarns kommun hade behov att under tio månader anlita en interimistisk samhällsbyggnadschef som kunde leda organisationen igenom en större organisationsförändring och starta upp det under perioden nybildade Bygg- och miljökontoret.

Resultat:
Ett väl fungerande samhällsbyggnadskontor som levererar enligt styrdokument för mål- och budgetprocessen samt ärendeberedning;
– Uppstart av ett nybildat Bygg- och miljökontor.
– Genomförd organisationsförändring.
– Tillsättning och stöd för tillförordnade chefer inom VA och Bygglov.
– Förbättrat NKI inom Bygglov.
– Uppstart av projekt med syfte att utreda behovet av konkurrensprövning av driftutförande av gata-, park och VA-drift.
– Avtal om ny överföringsledning mellan Mörby och Almnäs.

19 - 02 - 03