Utmaning/behov:

Syftet med geodatastrategin var att öka Katrineholms kommuns användning och nytta av GIS & geodata  samt att bereda väg för utveckling av kommunens geodata. Detta så att kommunens verksamheter, men även medborgarna, får större nytta av geodata. ​

Målet med projektet var att identifiera nuvarande användning av geodata, kartlägga framtida behov och att förankra en önskvärd utveckling med sikte på en digital tvilling för användning i kommunens samhällsbyggnadsprocess.

Agima levererade en geodatastrategi, en omvärldsanalys och en handlingsplan som ska generera följande nyttor:

  • Fler inom och utanför organisationen får ta del och nytta av kommunens geografiska information.
  • Möjlighet att koppla ihop information från olika delar av verksamheten till en helhet och på sikt uppnå en digital tvilling.
  • Skapandet av en samsyn kring vad kommunen vill uppnå med hjälp av geodata.
19 - 02 - 03