Utmaning/behov:
Vi fick i uppdrag att stötta Nacka Vatten och Avfalls VA-enhet i deras arbete för en stärkt processorientering. Att implementera ett funktionellt tillvägagångssätt gällande processorientering innebär att ett tydligt och resurseffektivt arbetssätt kan tillämpas. Det leder även till nöjdare medarbetare och nöjdare kunder, saker som definitivt är grundpelare i alla välfungerande organisationer. Ytterligare en effekt kring att arbeta övergripande med sina processer inom avdelningar, är att en gemensam förståelse och konsensus kan nås gällande alla delar och bidra till en ökad helhetssyn.

Resultat:
Vi inledde samarbetet med att klargöra hur processarbetet utförs i nuläget. När det var tydligt fortsatte vi sedan att skapa en relevant målbild för arbetet och även definiera syftet med en ökad processorientering.

Ytterligare initiativ vi levererade var:
– Framtagning av en övergripande processkarta med alla identifierade huvud- och delprocesser
– En verksamhetsanpassad snabbkurs i processkartläggning med ledningsgruppen från VA-avdelningen för att skapa en grund för vidare processkartläggning.
– Prioriteringslista av de processer som skulle kartläggas och skapandet av mallar i Visio för vidare arbete.

Slutligen gav vi även övergripande rekommendationer för att optimera det fortsatta arbetet.

Att får arbeta och utvecklas tillsammans med våra kunder är en av våra största drivkrafter på Agima. Arbetet vi gjort tillsammans här går helt i paritet med vår vision om att vara en bidragande kraft i utvecklingen av hållbara verksamheter, och i förlängning skapa välfungerande och välmående samhällen.

19 - 02 - 03