Vår lösning resulterade i en
välfungerande IT-support

Agima fick uppdraget att genomföra en förstudie för att ta fram ett förslag på en framtida IT-supportorganisation för en mellanstor kommun.

Den existerande supportorganisationen hade många involverade med otydlig fördelning vilket även innebar en otydlighet gentemot kommunens medarbetare och också en oklar ansvarsfördelning för de inblandade aktörerna.

Två förslag på IT-organisation presenterades som bägge syftade till att klargöra ansvaret och tydliggöra kontaktvägarna:

    1. 1. En intern serviceorganisationen som ansvarar för första linjens support. De skulle ta hem supporten och bygga upp den nödvändiga kompetensen med egen personal.
  1. 2. Att upphandla en extern leverantör som ska hantera första linjens-support. De ska säkerställa att existerande avtal uppfylls samt säkerställa vilka gränssnitt som finns. Kommunen valde detta alternativ och beslutade sig för att fortsätta arbetet och upphandla en extern leverantör.

Ett förslag till handlingsplan utifrån beslutet togs även fram av Agima.

05 - 02 - 24