Processutveckling hos
Nacka vatten och avfall

Vi har hjälpt VA-enheten hos Nacka vatten och avfall med att få en stärkt processorientering. För att få nöjda medarbetare och kunder behövs ett ett funktionellt tillvägagångssätt gällande processorientering eftersom detta innebär att ett tydligt och resurseffektivt arbetssätt kan tillämpas. Det är definitivt grundpelare i alla välfungerande organisationer. En effekt efter ett arbete med processer inom avdelningar, är att en gemensam förståelse och konsensus kan nås gällande alla delar och bidra till en ökad helhetssyn för alla inblandade parter.

Vi inledde samarbetet med att klargöra hur processarbetet utförs i nuläget. När det var tydligt fortsatte vi sedan att skapa en relevant målbild för arbetet och även definiera syftet med en ökad processorientering.

Att får arbeta och utvecklas tillsammans med våra kunder är en av våra största drivkrafter på Agima. Arbetet vi gjort tillsammans här går helt i paritet med vår vision om att vara en bidragande kraft i utvecklingen av hållbara verksamheter, och i förlängning skapa välfungerande och välmående samhällen.

11 - 03 - 24